ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

37 άτομα στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»


Μία (1) θέση στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SPEEDD – Scalable ProactivE Event-Driven Decision making» (Πτυχίο Θετικών Επιστημών) 
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2015

Δύο (2) θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «REVEAL – REVEALing hidden concepts in Social Media» (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θετικών Επιστημών) 
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2015

Εφτά (7) θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «BigDataEurope – Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe’s Societal Challenges» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/ Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
Καταληκτική ημερομηνία: 06/11/2015

Δέκα (10) θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «RADIO – Robots in assisted living environments: Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/ Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Μουσειολογίας, Σπουδές σχετικές με το αντικείμενο ανάπτυξης οπτικοακουστικού υλικού (video, infographics) 
Καταληκτική ημερομηνία: 06/11/2015

Δεκαεπτά (17) θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «Hi-POW» - Grant Agreement No 284802 (Ε-11713), «AF3» - Grant Agreement No 607276 (Ε-11879), «CYBERROAD» - Grant Agreement No 607642 (Ε-11880), «EU CISE 2020» - Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel» - Grant Agreement No 636148 (Ε-11924), «FLYSEC» - Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA» - Grant Agreement No 653618 (E-11938) και «Hellenic CISE» (Προγραμματιστής Windows Phone, Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχιούχου AEI Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας ή/και των Μαζικών Δεδομένων, της Κρυπτογραφίας, της Ρομπορικής, για την ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης Μαζικών Δεδομένων (Big Data Analysis) με εμπειρία εφαρμογής και στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, της Υπολογιστικής Κοινωνιολογίας, Πτυχίο ΑΕΙ για σχεδιασμό web-based UI/UX front-ends) 
Καταληκτική ημερομηνία: 06/11/2015


 

Διδάκτορας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη της κατωτέρω σύμβασης μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «DIVERCITIES – Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyperdiversified Cities (FP7 Project)»

Απαραίτητα προσόντα:
 Διδακτορική διατριβή ή – επικουρικώς – εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα επιστημονικά πεδία της Αστικής Κοινωνιολογίας ή Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας. Το διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να έχει ληφθεί εντός των τελευταίων 3 ετών από την ημέρα αναρτήσεως της παρούσας.
 Ερευνητική εμπειρία και επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Αστική Κοινωνιολογία, ή Αστική Κοινωνική Γεωγραφία.
 Εμπειρία στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας (διεξαγωγή και ανάλυση ημιδομημένων συνεντεύξεων)
 Άριστη γνώση της Αγγλικής

Επιθυμητά προσόντα:
 Άριστη ή πολύ καλή γνώση τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας
 Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με ανακοίνωση

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekke.gr/