Oγδόντα θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece”, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (Συνεντεύκτριες), με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Θέσεις

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πληρωθούν ογδόντα (80) θέσεις έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, στις οποίες θα προσδιορίζεται η απασχόληση στο έργο.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση η οποία θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Αμοιβές

Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού θα καθοριστούν από τον αριθμό των ερωτηματολογίων που θα συμπληρώσουν, διαμορφώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγμένων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Η ενδεικτική αμοιβή ανά ερωτηματολόγιο αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Η συνολική αμοιβή για τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης θα αποτυπωθεί στη σύμβαση, η οποία θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και στο προσωπικό που θα επιλεγεί, θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών όπου αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Χρονική Διάρκεια

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το προσωπικό που θα επιλεγεί παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των συμβάσεων είναι η 15η Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση που κατά τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης των συμβάσεων, το έργο παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι σχετίζονται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, η διάρκεια των συμβάσεων δύναται να παραταθεί έως την λήξη του έργου.

Προσόντα

Λόγω των προδιαγραφών υλοποίησης του έργου, όπως αυτές ορίζονται από τον χρηματοδότη φορέα EUROSTAT, καθώς και της φύσης του αντικειμένου του έργου, οι συνεντευκτές που θα εργαστούν στην έρευνα πεδίου πρέπει να είναι γυναίκες. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης ή
  • Tελειόφοιτες σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης, των οποίων η αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση της Γραμματείας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν ή
  • Απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντεύκτριες σε μία τουλάχιστον (1) ποσοτική έρευνα

Επιθυμητά προσόντα:

  • Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως συνεντεύκτρια σε ποσοτικές έρευνες
  • Κατοχή διπλώματος οδήγησης Κατηγορίας Β και άδειας κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτου
  • Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός μεγάλων αστικών κέντρων
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted Personal Interviews)
  • Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (με κοινοποίηση στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) μέχρι και την 03/06/2022 και ώρα 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο Ουδενιώτη /τηλ. 210 7491605/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..