ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

Austrian Government Scholarships for Foreign Students, 2016

 

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάρτιος 1, 2016

Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) and the EU are inviting all international undergraduate, graduate and PhD students to apply

for studying scholarships in Austria. The area in which the scholarships are awarded are the following:

- Natural Sciences;
- Technical Sciences;
- Human Medicine, Health Sciences;
- Agricultural Sciences;
- Social Sciences;
- Humanities;
- Arts.

The scholarships can be granted for up to 1 Academic year. Short-term grants (1 to 3 months) have a priority in the period from January to June. Scholarships are also awarded for research periods at scientific research institutions in Austria (e.g. universities, Austrian Academy of Sciences, National Library, National Archive).

Eligibility
Eligible for application are:

- Descendants of forced laborers (regardless of their country of origin);
- People coming from countries that have suffered exceptionally from the Nazi regime, especially from the recruitment of forced laborers.

Students meeting the above mentioned criteria can apply to pursue research:
- On their diploma or master thesis;
- Or their dissertation.

Age limit:
- Doctoral students: 40 years at the time of submission of the application (for the application deadline September 1, 2015: born on or after September 1, 1975) ;
- Other students: 35 years at the time of submission of the application (for the application deadline September 1, 2015: born on or after September 1, 1980).

Applicants must not have studied/pursued research/pursued academic work in Austria in the last six months before taking up the grant.

Further details:
http://www.mladiinfo.eu


 

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη
χρηματοοικονομική από τον όμιλοEurobank

 

Χορηγία Υποτροφίας του ομίλου EUROBANK εις μνήμην Γεωργίου Γόντικα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, με
κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη», του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αναγνωρίζοντας το όραμα του εμπνευστή και δημιουργού του, Γ. Γόντικα, για τη δημιουργία μιας ελληνικής τράπεζας βασισμένης σε διεθνή τραπεζικά
πρότυπα, ο όμιλος EUROBANK προσφέρει, στη μνήμη του, μια πλήρη υποτροφία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική
Ανάλυση για Στελέχη».

 

Η χορηγία θα δοθεί στον πρώτο στη σειρά κατατάξεως νεο-εισερχόμενο φοιτητή, με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω και εργασιακή εμπειρία στο
χρηματοοικονομικό τομέα. Η χορηγία θα καλύψει πλήρως τα δίδακτρα του προγράμματος.

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Ως Τμήμα, επιδιώκουμε να έχουμε τάξεις
με πολύ καλά διαφοροποιημένο «χαρτοφυλάκιο» γνώσεων, εμπειριών και ιδεών.

Τα κριτήρια αξιολογήσεως των υποψηφίων είναι ο βαθμός πτυχίου και η συνέντευξη, με συντελεστές βαρύτητας 60% και 40% αντιστοίχως.
Συνεκτιμώνται, επίσης, το τμήμα προελεύσεως, το εύρος και το είδος της εργασιακής εμπειρίας, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, ο βαθμός της
διπλωματικής εργασίας - εάν έχει εκπονηθεί, και ο βαθμός GMAT - εφόσον υπάρχει.

Όλοι οι νεο-εισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι υποβάλλουν Αίτηση Υποτροφίας θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως. Επιπλέον, όποιος
επιλεγεί για την υποτροφία, θα πρέπει να υπογράψει τους όρους αποδοχής της.

Σημειώνεται ότι ένας από τους όρους είναι ότι ο υπότροφος θα πρέπει να διατηρεί μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8 για να συνεχίσει να λαμβάνει
την υποτροφία. Διαφορετικά, στο επόμενο εξάμηνο η υποτροφία θα δοθεί στον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα ο οποίος πληροί αυτόν τον όρο.

 


 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά από τηνPwC

 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών τηςPwC Ελλάδος για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
αποφοίτους ή/και τελειοφοίτους ΑΕΙ. Οι υποτροφίες προσφέρονται
για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων
επαγγελματικών τίτλων και διδακτορικών) και θα πρέπει να
αντιστοιχούν στους κλάδους:

Computer     Science     (Πληροφορικής)     - Ναυτιλίας
Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής - Διοίκηση Επιχειρήσεων -
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού - Αναλογιστικής (Actuarial) |
Engineering (Πολυτεχνικών Σχολών).

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν
ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου 2015 στο  www.pwc.gr/scholarships 

Το πρόγραμμα υποτροφιών τηςPwC υλοποιείται επιτυχώς από το
2001 και εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας της
εταιρείας για την καθοδήγηση στη σωστή εκπαιδευτική και
επαγγελματική σταδιοδρομία διακεκριμένων και ταλαντούχων νέων.
Μέχρι σήμερα, ηPwC έχει βοηθήσει πάνω από 100 φοιτητές να
συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση.