ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

 

Fifteen (15) PhD Positions, Berlin Graduate School Muslim Cultures & Societies, Germany (2015-2016)


Καταληκτική Ημερομηνία: 
Κυριακή, Νοέμβριος 15, 2015

Funded by the German federal and state governments’ Excellence Initiative, the Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies will admit up to fifteen PhD students to its doctoral programme, which is to begin on 1 October 2016. Up to ten of these candidates will receive a Graduate School grant; the other candidates will be supported in their search for funding.

The Graduate School investigates the plurality, changeability, and global connectedness of Muslim cultures and societies. It invites applications from candidates whose dissertation project fits one of the Graduate School’s Research Areas. Applications relating to the topics of education, communication, cultural and media studies, and Islam and Muslims in the West are especially encouraged. Successful applicants will have a master’s degree in one of the disciplines represented at the Graduate School, with a ranking, where applicable, of above average. Our language of communication is English. Admission is initially for one year, and, contingent upon a positive evaluation after the first year of study, this will be extended for a further twelve months. There is the option of a second twelve-month extension thereafter, with a maximum of three years being covered by the grant.

As part of the three-year programme we expect doctoral students to take active part in the academic life of the Graduate School. Besides doing their PhD, doctoral students should be open to interdisciplinary and transregional exchange. A receptive attitude to challenging research questions on new terrain is very much appreciated.

The application package needs to include the following documents: a completed and signed application form; an outline of the dissertation project (up to 6 pages, with a brief summary); a curriculum vitae; certified copies of degrees received; proof of proficiency in English (native speakers of English or applicants who have graduated from an English-speaking university in a country with English as an official language are exempt from this verification); evidence of proficiency in the language(s) relevant to the dissertation project. Two letters of recommendation must be emailed by the applicant’s referees directly to BGSMCS as signed electronic letters. Holders of PhD scholarships that were awarded on the basis of academic references for the same project with which they are now applying to the Graduate School can submit copies of these references.

Further details:
http://academicpositions.eu


 

Three (3) PhD Positions, Leiden University, Netherlands (2016)

 

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 11, 2015

Writing a dissertation in English within four years;

Submitting research results for publication to international peer-reviewed academic journals;

Presenting papers at conferences and workshops;

Co-organizing conferences and workshops;

Teaching undergraduate courses in the second and third year of appointment;

Participating in PhD training courses.

Please find the Project Description below.
Description

(Research) MA degree in History or a related discipline;

Written and oral fluency in English;

Willingness to work in an international academic community that aspires to the highest levels of scholarly excellence;

A problem-focused approach to historical research, and demonstrable ability to apply theoretical and comparative frameworks;

Ability to work both independently and as a member of the research theme.

Further details:
http://ec.europa.eu


 

PhD Positions, School of Business & Economics, Maastricht University, Netherlands (2016)


Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 15, 2016

The Department of Finance at Maastricht University School of Business and Economics is looking to fill several PhD positions, detailed on the website of the Finance Department:

www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/SBE/Theme/Departments/Finance/...

Candidates are expected to start before the end of 2016, most likely September 1 (but earlier is negotiable). We offer 3-year PhD positions for MPhil students (with a 2-year Master degree) or 4-year positions for other MSc students (with top grades). We have a large and culturally diverse PhD community in our department, and welcome enthusiastic, talented new PhD students. PhD positions are paid for, with minimal teaching obligations.

Requirements
MPhil students (with a 2-year Master degree) or MSc students (with top grades).

Further details:
http://www.academictransfer.com


 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2015)


Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 23, 2015

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ’αριθμ. 1/07.10.2015 συνεδρίασή της, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:
- Χημεία Φυσικών Προϊόντων

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφή με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Για την σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με την μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του οποίου το ερευνητικό αντικείμενο είναι συναφές με το προτεινόμενο θέμα εκπόνησης Δ.Δ

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 22540 - 83109

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr


 

Μία (1) Θέση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη πεδίο Γνωστική Ψυχολογία-Νευροψυχολογία & Ηλεκτροφυσιολογία, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. (2015-2016)


Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 9, 2015

Προκηρύσσεται μια θέση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας του ΑΠΘ, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Κ. Κιμισκίδη στο πεδίο Γνωστικής Ψυχολογίας-Νευροψυχολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Ψυχολόγο με εξειδίκευση στη Γνωστική Ψυχολογία-Νευροψυχολογία και εμπειρία σε μεθόδους Ηλεκτροφυσιολογίας
2. Τουλάχιστον 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά
3. Master of Science (MSc) στην Γνωστική Ψυχολογία-Νευροψυχολογία
4. Πιστοποιητικά που να αντιστοιχούν στα παραπάνω
5. Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας (Proficiency) ή εργασία σε αγγλόφωνη χώρα σε έμμισθη θέση για περισσότερο από 2 χρόνια
6. Σύντομο βιογραφικό 2 σελίδων (πίνακας δημοσιεύσεων με H-Factor και citations)
7.Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση διαγωνιστικής συνέντευξης

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης τηλέφωνο 2310994671

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
Γεωγραφική Περιοχή: 
Επισυναπτόμενο αρχείο: