Πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa

Στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας στην Ε.Ε (1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2022), το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανέπτυξε το πρόγραμμα υποτροφιών « France Excellence Europa » επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Να είναι υπήκοος ενός από τα ακόλουθα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.
 • Οι φοιτητές-φοιτήτριες γαλλικής υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων των διπλών υπηκοοτήτων, δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.
 • Να είναι ηλικίας18-25 ετών κατά την έναρξη της κινητικότητας στη Γαλλία
 • Να έχουν γίνει αποδεκτοί σε γαλλικό Ίδρυμα Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Master 1 ή Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23,
 • Να μην επωφελούνται της υποτροφίας Erasmus+, AUF ή άλλης υποτροφίας του γαλλικού υπουργείου.


Τομείς σπουδών

 • Πολιτισμός και κληρονομιά
 • Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά
 • Γαλλική γλώσσα και πολιτισμός, ξένες γλώσσες, πολιτισμοί και ευρωπαϊκές σπουδές
 • Κοινωνικές επιστήμες
 • Υγεία
 • Περιβαλλοντικές επιστήμες
 • Ψηφιακές τεχνολογίες


Διάρκεια της υποτροφίας

Η υποτροφία χορηγείται για:

 • Μέγιστη διάρκεια 12 μηνών κατά την εγγραφή στο M2 ή
 • 24 μήνες για εγγραφή στο M1


Οφέλη από την υποτροφία France Excellence Europa

 • Καταβολή εξαμηνιαίου επιδόματος ύψους 6.850 ευρώ,
 • Καταβολή επιδόματος εγκατάστασης ύψους 1.700 ευρώ,
 • Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής για το εθνικό δίπλωμα σε πανεπιστήμια και δημόσια Ιδρύματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • Προτεραιότητα στην εξεύρεση στέγης στις πανεπιστημιακές εστίες του CROUS (το ενοίκιο καταβάλλεται από τον κάτοχο της υποτροφίας).
 • Υπαγωγή σε ασφαλιστικό σύστημα κατά τους 3 πρώτους μήνες από την άφιξη στη Γαλλία (εν αναμονή της υπαγωγής στο γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης) για τους μη κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας
 • Ένταξη σε σύστημα συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας
 • Απαλλαγή από το CVEC - Contribution de Vie Etudiante et de Campus 1
 • Προνομιακές τιμές για πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Campus France.

Η υποτροφία "France Excellence Europa" δεν καλύπτει τα έξοδα κατάρτισης ή τα διεθνή ή εθνικά έξοδα μεταφοράς.


Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης "France Excellence Europa Scholarship" δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)
 • Επιστολή κινήτρων (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)
 • Αντίγραφο του τελευταίου αποκτηθέντος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αντίγραφα των βαθμολογιών των τελευταίων 2 ετών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επιστολή αποδοχής σε Master 1 ή Master 2 σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022-23 *,
 • Αντίγραφο διαβατηρίου


Προαιρετικά:

 • Αντίγραφα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών γαλλικής γλώσσας (DELF, DALF, TCF, TEF)
 • Αντίγραφα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας (TOEFL, TOEIC, IELTS)
 • Συστατικές επιστολές (στα γαλλικά ή στα αγγλικά)

* Εάν ο υποψήφιος δεν έχει ακόμη στην κατοχή του επίσημη επιστολή εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, κατά την αποστολή της αίτησής υποψηφιότητάς του, καλείται να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας το όνομα του Ιδρύματος και το πρόγραμμα που προβλέπεται να παρακολουθήσει κατά το έτος 2022-23.


Υποβολή της αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τους φακέλους υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France : 15 Μαρτίου 2022


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 • Προεπιλογή των υποψηφίων από τις γαλλικές πρεσβείες: 15 -25 Μαρτίου 2022
 • Επιτροπές επιλογής: 25 Μαρτίου-15 Απριλίου 2022
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων: την εβδομάδα της 18ης Απριλίου 2022

Ο κύριος και ο συμπληρωματικός κατάλογος των επιτυχόντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του CampusFrance.