Καινοτομικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα» Ενδέκατος Κύκλος - Προκήρυξη Συμπληρωματικών Θέσεων

Παράλληλα, οι νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, στα πεδία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας καθώς επίσης και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της ονομαζόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη και σύνθετη γνώση σε όλα τα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής. Η ανάγκη αυτή επιτείνεται και υπό τις παρούσες - δύσκολες μεν - πλην όμως με μεγάλες προκλήσεις συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ο Ενδέκατος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» (ΦΕΚ 3735/Β/21-8-2018από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), ως συνέχεια του επιτυχημένου ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» (ΦΕΚ 1359/Β’/28-05-2014). Η καινοτομία και το σημείο εστίασης του ΠΜΣ έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, τεχνικο-οικονομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων που καθορίζουν την επιτυχία των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και βιομηχανικών επενδύσεων και έργων.

Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» εστιάζει το ενδιαφέρον του σε τρεις άξονες:

  • Την Τεχνολογία
  • Την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
  • Τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

και 

Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα πεδία της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της Βιομηχανικής Παραγωγής. 

Το ΠΜΣ προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

·        Τις συμβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, τις σύγχρονες τάσεις και τις σημαντικότερες εφαρμογές τους.

·        Τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τη διαχείριση περιβάλλοντος, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την αλληλεπίδραση του σχεδιασμού επενδύσεων με την περιβαλλοντική συμπεριφορά και τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων.

·        Την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εξειδικευμένων ενεργειακών, βιομηχανικών, κατασκευαστικών, περιβαλλοντικών έργων, τη δημιουργία σύνθετων μοντέλων τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και την ανάπτυξη τεχνικοοικονομικών μελετών για οιαδήποτε αντίστοιχη επένδυση.

·        Το σχεδιασμό των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης αυτών των εξειδικευμένων έργων, την ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών, τη γνώση εργαλείων λογισμικού για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.

 

Παράλληλα προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικές με:

·        Τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που αναδύονται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, τα προς υλοποίηση και λειτουργία σχετικά έργα, τα βασικά πεδία εφαρμογής και τις προοπτικές της.

·        Τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην ενέργεια και το περιβάλλον, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

ενώ ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα:

·        Την επαφή και συνεργασία με επιχειρήσεις και έργα των κλάδων της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής.

·        Την παρακολούθηση εξειδικευμένων και προηγμένης τεχνογνωσίας σεμιναρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ. 

Μια ακόμα βασική καινοτομία του ΠΜΣ έγκειται επίσης στην ανάπτυξη συνεργασίας και τη συνεχή αλληλεπίδρασή του με εταιρείες και φορείς, όπως  ενεργειακές μονάδες (εταιρείες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, αιολικά – ηλιακά πάρκα), σύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και με τα αντίστοιχα τμήματα ανάπτυξης ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων τραπεζών και οργανισμών. Οι επισκέψεις των φοιτητών μας στους χώρους παραγωγής περιλαμβάνουν την εκ του σύνεγγυς γνωριμία με επαγγελματικά στελέχη και τη συστηματική ανάλυση τεχνικών και επιχειρηματικών στοιχείων.

Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις, που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται διαρκώς σε θέματα αιχμής όπως την αποθήκευση ενέργειας, τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, την ηλεκτροκίνηση, τη βέλτιστη διαχείριση υδάτινων πόρων, την επιχειρηματικότητα στην ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση υλικών και πόρων και τις τάσεις και εξελίξεις στην περιβαλλοντική προστασία. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σχετικά με τη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω των επικρατουσών συνθηκών, αυτό ακολούθησε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεγάλη επιτυχία. Ο παρών Ενδέκατος Κύκλος αφενός  θα έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί στις συνθήκες και τις ανάγκες των φοιτητών αφετέρου θα εφαρμόσει όλα τα καινοτομικά στοιχεία της δια ζώσης υλοποίησης του Προγράμματος (επισκέψεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις) εάν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ:

https://mbaenergy.gr/kainotomiko-programma-metaptychiakon-spoudon-energeiaka-perivallontika-erga-endekatos-kyklos-prokiryksi-sympliromatikon-theseon/

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Αίτηση για τις συμπληρωματικές θέσεις του Ενδέκατου Κύκλου του ΠΜΣ γίνεται έως

3 Οκτωβρίου 2021

ü  Αν είστε εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εξειδικεύσετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες - τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,

ü  Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικών επιστημών, σχολών μηχανικών, οικονομικών και νομικών σχολών) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και έργων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

ü  Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά, 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: Στο τηλέφωνο: 210-5381020, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00),  ή Αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνσηThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..